V. Fórum mládeže na Velehradě

My, mladí lidé, jsme se sešli na 5. arcidiecézním fóru mládeže na Velehradě ve dnech 10. – 12. února 2017. Společně jsme diskutovali a zamýšleli se nad potřebou evangelizace v dnešní době. Z našeho setkání vzešly podněty, které chceme nabídnout jako inspiraci našim farnostem.

Za co jsme vděčni:

 • za přijetí a podporu, které se nám dostává ve společenství církve;
 • za každé povzbuzení ze strany kněží a zasvěcených osob;
 • za rodiny, které nepodlehly genderové ideologii, jsou tvořeny otcem, matkou a dětmi a žijí autenticky svou víru;
 • za mladé, kteří se nasazují ve službě druhým;
 • za všechny, kteří se v naší arcidiecézi věnují mladým lidem, za komunity, hnutí, řehole, řády, instituty, centra pro mládež a církevní školy;
 • za ideál evangelia, který církev hlásá a ze kterého neslevuje navzdory měnícím se společenským trendům;
 • za to, že učení církve je smysluplné, udává směr i mantinely a je návodem na plnohodnotný život.

 

V čem vidíme příležitosti ke změně:

 • toužíme po tom, aby naše farnosti žily jako společenství, která jsou otevřená, táhnou za jeden provaz a mohou tak oslovovat i nevěřící;
 • chceme být aktivní v životě farnosti, a proto prosíme při spolupráci o větší důvěru kněží i farníků;
 • uvítali bychom otevřené kostely, přístupné fary a možnost podílet se na činnosti pastoračních rad;
 • prosíme o autentický příklad života kněží a jasná, výstižná kázání, která by nás povzbudila ve víře;
 • v přípravě na biřmování považujeme za důležité zaměřit se na budování osobního vztahu s Bohem;
 • byli bychom vděční, kdyby byla více zohledňována naše jedinečnost v rozmanitosti přístupů při pořádání akcí pro nás mladé.

 

Jak konkrétně chceme přispět k oživení života v našich farnostech, k hledání cest a k hlásání evangelia:

 • chceme se veřejně angažovat a využívat svá obdarování pro dobro farnosti a společnosti;
 • chceme být vnímavější k nevěřícím vrstevníkům a zpřístupnit jim naše akce;
 • chceme hledat cestu zejména k žákům 2. stupně skrze vytváření společenství, organizování víkendovek a volnočasových aktivit, a to i novým způsobem;
 • nabízíme farnosti zapojení do správy webů, tvorby grafiky, vkládání ohlášek na internet a šíření informací přes sociální sítě;
 • nabízíme zapojení mladých do příprav na biřmování a prosíme o formační kurz pro vedoucí biřmovanců.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz