Pastorační rada farnosti Vsetín

Složení Pastorační rady (pro období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2021)

P. František Král, farář
Dulavová Věra  (za Charitu Vsetín, za Salesiánské spolupracovníky, zvolená za farnost)              
Benková Magdaléna   (jmenovaná farářem - za farnost)                                                             
Holý Lubomír  (jmenovaný farářem - za akolyty, za farnost)
Krystyník Augustin (zvolený za farnost)                                                                                 
Mikušová Zdeňka  (jmenovaná farářem, za Fatimský apoštolát)
P. Pěnčík František, výpomocný duchovní
Podpinková Marie  (za Modlitby matek, zvolená za farnost)                                                                          
Seidlová Ilona  (jmenovaná farářem za farnost)                                          
Vašků Alois  (zvolený za farnost)                                                       

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

K úkolům pastorační rady zvláště náleží:

1.        probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,

2.        získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování,

3.        přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii,

4.        podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,

5.        vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách,

6.        sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,

7.        koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,

8.        zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,

9.        probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě,

10.     hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,

11.     podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti, v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby,

12.     hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,

13.     pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,

14.     společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,

15.     v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,

16.     spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku apod.


 

ZÁPISY Z PASTORAČNÍ RADY

PR / 3. května 2017

PR / 2. ledna 2017 - předplesová

PR / 5. listopadu 2016 (Sv.Hostýn)

PR / 2. října 2016

PR / 29. srpna 2016

PR / 30. června 2016

PR / 27. dubna 2016

PR / 8. března 2016

PR / 18. ledna 2016