Pastorační rada farnosti Vsetín

Složení Pastorační rady (pro období od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2025)

P. František Král, farář
Dulava Vladimír  (zvolený farníky)    
P. Jindřich Peřina (kaplan)
Holý Lubomír (za akolyty)
Hyžáková Jarmila (za Charitu)                                                      
Juřica Pavel (jmenovaný farářem)
Mikulíková Jarmila (zvolená farníky, za kostelníky)
Mikušová Zdeňka  (za Fatimský apoštolát)
Neubauerová Lenka (zvolená farníky)
Seidlová Ilona  (jmenovaná farářem)                                          
                                                       

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

K úkolům pastorační rady zvláště náleží:

1.        probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,

2.        získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování,

3.        přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii,

4.        podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,

5.        vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách,

6.        sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,

7.        koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,

8.        zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,

9.        probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě,

10.     hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,

11.     podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti, v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby,

12.     hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,

13.     pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,

14.     společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,

15.     v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,

16.     spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku apod.


 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz