synodÁLNÍ CESTA

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SYNODÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ V ŘÍMĚ 2023 - TEXT V ČEŠTINĚ ZDE

Text národní syntézy Synody o synodalitě - Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. ZDE přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.

Povzbuzení a výzva k pokračování synodálního procesu v České republice -  ODKAZ.

Závěry synody dle jednotlivých diecézí:
Královehradecká diecéze zde
Ostravsko-opavská diecéze zde
Brněnská diecéze zde
Litoměřická diecéze zde
Plzeňská diecéze zde
Českobudejovická diecéze zde
Pražská arcidiecéze zde
...
Milý bratře/sestro v Kristu, 
 
nejprve bych Vám rád ještě jednou poděkoval za zapojení do synodálního procesu. Po zpracování všech závěrů  synodálních skupinek a po diecézním synodálním setkání vznikl oficiální závěrečný dokument: Syntéza diecézní fáze Synody o synodality v Arcidiecéze Olomouc - text ZDE
Tento dokument Vám posílám v příloze a také je veřejně dostupný na webu arcidiecéze olomoucké: https://www.ado.cz/2022/05/20/v-diecezni-fazi-synodalniho-procesu-volaji-lide-po-transparentnosti-i-spoluzodpovednosti/. Jde o oficiální dokument, který je možné jakkoli šířit a dále s ním pracovat. Prosím abyste jej zpřístupnili každému členu vaší synodální skupinky. 
 
Četba syntézy Vás může v mnoha ohledech překvapit. Pokud máte otázky ohledně způsobu zpracování vašich závěrů nebo struktury či obsahu závěrečné syntézy neváhejte se obrátit na mne (mailem či telefonicky) nebo na další členy diecézního synodálního týmu (mailem). V příloze naleznete můj článek pro časopis OLDIN, ve kterém některé principy tvorby a uspořádání diecézní syntézy vysvětluji. 
 
Také bych Vás chtěl ujistit, že ačkoli jsme byli nuceni dodržet omezený rozsah závěrečné zprávy, v další práci v naší olomoucké arcidiecézi budeme využívat i další informace, nápady či vize, které vaše závěry obsahují.
 
Samozřejmě se nabízí otázka co dál. Cílem synodálního procesu není tvorba dokumentu, ale rozvoj synodality v Církvi. Chci Vás ujistit jménem diecézního synodálního týmu, že tato otázka nám leží na srdci také a hledáme cesty vpřed. 
 
Přeji Vám krásné dny, 
 
o. Jan Berka a celý diecézní synodální tým 
 
...
 
7. KVĚTNA 2022 - setkání zástupců presynodních skupin v Olomouci. Diecézní pouť - sobota 7. května, mše sv. v 16 hodin, plakátek ZDE.

Diecézní fáze synodálního procesu, která začala v olomoucké katedrále 17. října loňského roku, se pomalu chýlí ke konci. Jejím vrcholem bude diecézní synodní setkání, které se uskuteční v Olomouci v sobotu 7. května 2022. Souběžně s ním se uskuteční také diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi a o den dříve i městská pouť k tomuto světci.

„Hlavním smyslem synodálního setkání bude oslavit skutečnost, že jako místní církev jsme součástí Božího lidu putujícího po cestách tohoto světa společně do Božího království. Setkání bude příležitostí ke vzájemnému povzbuzení, ke společné modlitbě a k zamyšlení nad zkušenostmi, které synodální proces v naší arcidiecézi přinesl,“ říká člen diecézního synodálního týmu Robert Svatoň.

Program začne v 9.30 modlitbou v katedrále sv. Václava, po které bude následovat práce ve skupinkách a plenární shromáždění. Pozvaní zástupci z řad věřících, zasvěcených osob a kněží budou mít během setkání možnost seznámit se s pracovním textem, který již přináší první přehled názorů a témat vzešlých z práce více než 750 synodních skupinek v diecézi.

Závěr synodního setkání pak bude tvořit společná eucharistická liturgie, kterou bude od 16.00 v katedrále celebrovat arcibiskup Jan Graubner a na kterou jsou srdečně zváni všichni věřící.
Nyní by měly být již všechny výstupy odeslány na synodní tým olomoucké arcidiecéze.
termín pro odevzdání výstupu skupinek byl posunut na začátek března 2022!
 
 
Harmonogram synodálního procesu na úrovni katolické církve v ČR
17. října 2021: zahájení liturgickým shromážděním v katedrále/kostelích
  začátek v listopadu 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách
ve farnostech/církevních
společenstvích
do 3. března
2021: zaslání závěrů pracovních skupinek online formulářem.
cca do 31. března 2022: zpracování návrhu diecézní syntézy
7. května 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze návrhu)
do xx. května 2022: zaslání finální podoby diecézní syntézy Národnímu synodnímu týmu
xx. června 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Praha)
30.?? června 2022: odeslání národní syntézy na GSBS
 
Svatý Otec František vyzývá každého z nás, aby se zapojil do skupinek, které se pod vedením Ducha Svatého budou zamýšlet na jednotlivými tématy Synodálního procesu.
Cílem synody, a tedy této konzultace, není
vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit
snům, probudit proroctví a vize, přinést nové
naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat
vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu,
učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní
náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat
srdce a rukám navrátí sílu.
(Přípravný dokument, 32)
 
 
 
 
    Každá skupina/buňka si vybere jedno téma, které během dvou až tří setkání v průběhu 3 měsíců společně prodiskutuje. Témata najdete zde pod textem.
     Tyto jednotlivé „buňky“ můžou vzniknout na půdorysu jednotlivých farních společenství (schóla, modlitby matek, modlitby otců, chlapská schóla, společenství živého růžence, ...), ale také naprosto spontánně. Oslovte svého souseda v lavici, sejděte se v širší rodině, obnovte vaše již zaniklé společenství. Svatý otec jde až tak daleko, že nás vybízí, abychom oslovili i pokřtěné lidi mimo církev. I jejich hlas má zaznít.
    Důležitým „vedlejším produktem“ těchto setkání bude také to, že spolu začneme více komunikovat, více si naslouchat, více se vnímat, více se sdílet, více se otevřeně bavit o tématech, která nás v našem farním společenství zajímají, trápí, nebo dokonce bolí. 
    Vyberte si prosím za každou skupinu jednoho člena, abychom si mohli navzájem předávat informace. Ozvěte se mi prosím také vy, kterým se nepodaří složit skupinka 5 až 10 lidí. Zkusím vás propojit.
Vyjděme prosím všichni na společnou cestu. 
Dominik Vinahora, tel: 605 070 758, dominik.vinahora@gmail.com
 
PODKLADY PRO PRÁCI VE SKUPINKÁCH:
 

DALŠÍ ODKAZY
Níže si můžete stáhnout základní podklady pro synodální proces:

Mnoho dalších informací o SYNODĚ 2021 – 2023 najdete také na odkazu https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

temata a priklady otazek - plakat A4.pdf (607,3 kB)

KONTAKT NA KOORDINÁTORA
V NAŠÍ FARNOSTI:

Dominik Vinahora
tel: 605 070 758
e-mail: dominik.vinahora@gmail.com
MODLITBA ZA ÚSPĚŠNÝ PRŮBĚH SYNODY
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků. Amen

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz