Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého.

Věříme v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.Amen.
(apoštolské vyznání víry)

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz