Pohřeb

Smrt a ztráta někoho blízkého je bolestnou událostí. Při křesťanském pohřbu svěřujeme zesnulého do Božího milosrdenství a modlíme se za něj v naději, že i bude moci věčně žít s Bohem. Pohřeb má také nenahraditelný význam pro pozůstalé, kterým dává možnost se se svým drahým rozloučit. Potřebujeme si znovu uvědomit, kým pro nás zemřelý byl a kým zůstává, co jsme si vzájemně dali a co si dlužíme. Mnohé si můžeme ještě "vyříkat", poprosit o odpuštění, poděkovat. Při pohřbu se také navzájem podpíráme, abychom mohli únosně prožít novou situaci.

 Jak domluvit církevní pohřeb? 

Kontaktujte místního faráře, se kterým si domluvíte datum pohřbu. Je důležité, aby toto datum bylo stanoveno nejprve s knězem a teprve až potom s pohřební službou. Jinak by se totiž mohlo stát, že kněz bude mít na tento termín naplánovanou jinou službu nebo nějakou akci v kostele.

Jak probíhá církevní pohřeb?

První variantou je pohřeb při mši svaté. Základem je čtení z Božího Slova, slavení eucharistie a modlitby za zemřelého. Pohřební mše sv. trvá zhruba hodinu. Obřad může být zakončen uložením těla zesnulého do země nebo odvozem ke kremaci.

Pohřeb je také možné slavit mimo mši svatou. V tom případě se neslaví eucharistie.

Pokud má zesnulý civilní pohřeb, je možné také za něj nechat sloužit zádušní mši sv. K jejímu domluvení stačí kontaktovat nejbližšího kněze.

Stejně tak je možné pozvat kněze na poslední rozloučení do obřadní síně.

Bože, s důvěrou svěřujeme našeho bratra do tvých rukou. Tvá láska ho provázela po celý život: Věříme, že ho také teď vysvobodíš ode všeho zlého a dáš mu svůj věčný mír. A v této víře prosíme, abys ho uvedl do svého království. Vždyť co minulo, bylo časné a nebude pláč ani nářek ani bolest, ale jen pokoj a radost, skrze Tvého Syna v Duchu svatém na věky věků. Amen. (z pohřebních obřadů)

Více o průběhu pohřbu je možné si přečíst na stránkách https://www.liturgie.cz/pohreb/.

 

 

Pohřby v kostele Nanebevzetí Panny Marie se konají v odpoledních hodinách dle domluvy s knězem (731 402 160). Varhanní doprovod si můžete domluvit ve farní kanceláři u pana Jiřího Firicha (571 411 692).

Úřední hodiny
ve farní kanceláři

Pondělí a středa:
8.30 - 10.00 hodin

Pátek:
14.30 - 15.30 hodin

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz