Bohoslužba oběti

Příprava darů a modlitba nad dary

Zástupci věřících přinášejí dary chleba a vína, z nichž se stane Tělo a Krev Krista. Již od prvotních křesťanských dob se také v tuto chvíli koná sbírka pro potřebné nebo pro farnost. Kněz pronáší u oltáře modlitby, v nichž velebí Boha za dary chleba a vína. Přípravu zakončí kněz výzvou k lidem:

K: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.

L: Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.

Kněz pak pronáší modlitbu, na kterou lidé odpovídají:

L: Amen.


Eucharistická modlitba

Modlitba začíná dialogem mezi knězem a věřícími:

K: Pán s vámi

L: I s tebou.

K: Vzhůru srdce

L: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme díky Bohu, Otci všemohoucímu.

L: Je to důstojné a spravedlivé.

Pokračuje modlitba kněze, jejímž smyslem je spojení celého shromáždění věřících s Kristem ve vyznávání velikých Božích činů a v podání oběti. Poté všichni společně zpívají:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Eucharistická modlitba pokračuje prosbou o seslání Ducha Svatého, aby chléb a víno proměnil na Tělo a Krev Ježíše Krista.  Poté se kněz modlí Kristova slova o ustanovení eucharistie. Při těchto posvátných okamžicích, kdy se z chleba a vína stává Tělo a Krev Krista, věřící klečí. Potom kněz zvolá:

K: Tajemství víry.

L: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

nebo

L: Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

nebo

L: Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Eucharistická modlitba pokračuje prosbou o seslání Ducha Svatého na ty, kdo budou eucharistii přijímat. Jménem církve kněz obětuje eucharistii Bohu Otci. Následují prosby za živé i zemřelé. Modlitba končí slovy:

K: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

L: Amen

Modlitba Páně

Mše sv. pokračuje Modlitbou Páně ("Otče náš"), kterou kněz uvede těmito nebo jinými slovy:

K: Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit:

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho
Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i vláda navěky.

Pozdravení pokoje

K: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Sepne ruce. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

L: Amen

K: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.

L: I s tebou

K: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Přítomní se navzájem pozdraví, např. podáním ruky se slovy: "Pokoj s tebou".

Lámání chleba

Kněz láme proměněný chléb a jednu částečku vkládá do kalicha. Věřící se přitom modlí:

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Přijímání

Kněz ukáže shromážděným hostii a říká:

K: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

L: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Následuje Svaté přijímání, kdy věřící přijímají Tělo, příp. i Krev Krista.
K přijímání může přistoupit pouze pokřtěný katolík, který očistil své srdce svátostí smíření (zpovědí).

Modlitba po přijímání

Kněz pronese modlitbu, po které lidé odpovídají:

L: Amen

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz