Bohoslužba slova

Během bohoslužby slova věřící naslouchají tomu, co jim chce Bůh říci skrze četbu Bible. Často se stává, že to, co jsme již mnohokrát slyšeli, v nás zarezonuje novým způsobem a Bůh k nám tak promluví.

Čtení z Bible

Jeden z věřících přednáší první čtení; všichni přítomní sedí a naslouchají. Na konci čtení řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.

L: Bohu díky.

Po prvním čtení se zpívá žalm, který je prastarou poetickou modlitbou. Lidé při něm zpívají nebo recitují verš, jenž se opakuje. O slavnostech a nedělích se také přednáší druhé čtení. Následuje zpěv před evangeliem a četba evangelia, při které z úcty všichni stojí.

K: Pán s vámi.

L: I s tebou.

K: Slova svatého evangelia podle N. (Matouše, Marka, Lukáše, Jana)

L: Sláva tobě, Pane.

Potom se čte evangelium. Na závěr kněz nebo jáhen řekne:

K: Slyšeli jsme slovo Boží.

L: Chvála tobě, Kriste.

Homilie

Výklad některého textu, který se právě přečetl. Při homilii lidé sedí.

Vyznání víry

Každou neděli a o slavnostech nebo při jiných významných příležitostech následuje společné vyznání víry, při kterém všichni stojí:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý
Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Následující větu říkají všichni skloněni (o slavnosti Zvěstování a Narození Páně vkleče). Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Přímluvy

Bohoslužba slova končí prosbami. V nich přítomní prosí Boha za potřeby církve, za státní představitele, za spásu celého světa, za lidi v nesnázích a za místní společenství. Na jednotlivé prosby lidé většinou odpovídají slovy:

L: Prosíme tě, vyslyš nás.

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz