Vstupní obřady

K = kněz; L = lidé

Ve vstupních obřadech se člověk připravuje na slavení tím, že vyzná svou hříšnost a je tak očištěn od lehkých hříchů. Součástí je zpěv "Pane, smiluj se", který se někdy modlí v řečtině jako "Kyrie, eleison". Tímto zvoláním, které se dříve prokazovalo panovníkům, vzdáváme hold Bohu. O nedělích a velkých svátcích se také zpívá chvalozpěv "Sláva na výsostech Bohu" začínající slovy, která zazněla v Betlémě při Ježíšově narození.

Příchod a pozdrav

Při příchodu kněze se zpívá vstupní zpěv. Všichni se žehnají znamením kříže:

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

L: Amen.

K: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.

L: I s tebou.

Uvedení do bohoslužby a úkon kajícnosti

Kněz nebo jiný přisluhující může několika slovy uvést věřící do slavení mše svaté. Kněz vyzve ke kajícnosti, např. těmito slovy:

K: Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých hříchů.

Následuje chvíle ticha a úkon kajícnosti pokračuje některým z následujících způsobů:

1. způsob:

L: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: bijí se v prsa a říkají: je to má vina, má veliká vina. Dále pak pokračují: Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

2. způsob:

K: Smiluj se nad námi, Pane.

L: Hřešili jsme proti tobě.

K: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

L: A dej nám svou spásu.

3. způsob:

K: Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.

L: Pane, smiluj se nad námi.

K: Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.

L: Kriste, smiluj se nad námi.

K: Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.

L. Pane, smiluj se nad námi.

Kněz úkon kajícnosti zakončí:

K: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

L: Amen.

Kyrie

Následuje volání Kyrie, eleison, který se v některých případech vynechává.

K: Kyrie, eleison. L: Kyrie, eleison.

K: Christe, eleison. L: Christe, eleison.

K: Kyrie, eleison. L: Kyrie, eleison.

Nebo:

K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

K: Kriste, smiluj se. L: Kriste, smiluj se.

K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

Sláva na výsostech Bohu

O nedělích (mimo dobu adventní a postní), o slavnostech, o svátcích a při význačných příležitostech následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

Vstupní modlitba

K: Modleme se.

Všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom kněz s rozepjatýma rukama pronáší modlitbu, která končí slovy:

K: ...po všechny věky věků.

L: Amen.

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz