Pro Nemocné v nemocnici

Nemocniční kaplan ve Vsetínské nemocnici

Bc. Marta Koňaříková (tel. 733 741 582) je v nemocnici v pondělí a středu odpoledne.
Kaplan nabízí svou službu lidem bez rozdílu vyznání jako průvodci těžkou životní situací, pomocníci v hledání odpovědí na otázky po smyslu života, v emočních těžkostech, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.

V náročných obdobích nemoci pomáhá hledat naději prostřednictvím osobního zaměření nemocného. Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s druhými lidmi, s Bohem. Postojem úcty a prostřednictvím empatického naslouchání poskytuje nemocným lidskou blízkost a podporu.

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nejedná se tedy o kaplana jako kněze ve větší farnosti, proto tuto funkci mohou vykonávat i ženy. Takoví kaplani - kaplanky pracují také i v jiných oblastech, např. ve vězenství, školství, armádě atd.

Na základě Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví, uzavřené mezi ČBK a ERC, byli 15.1.2014  P. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných při Arcibiskupství olomouckém, ve Vsetínské nemocnici a.s. touto službou pověřeni dva nemocniční kaplani. Vyslání kaplanů předcházelo uzavření písemné smlouvy upravující činnost nemocničních kaplanů mezi Vsetínskou nemocnicí a.s. a Arcibiskupstvím olomouckým. Pastoračně podléhají místnímu děkanovi. Spolupracují s kněžími a farními radami jednotlivých farností vsetínského děkanátu, duchovními jiných církví spojených v Ekumenické radě církví ČR, s akolyty a dobrovolníky, kteří se zapojují při návštěvách nemocných v nemocnici a domovech pro seniory, či pomáhají při organizaci bohoslužeb v těchto zařízeních.

Nebojte se obracet na nemocniční kaplany v případě, že se nejenom vy sami, ale především někdo z vašich příbuzných, přátel, spolupracovníků či známých ocitne na nemocničním lůžku. Tato služba není určena pouze věřícím, ale všem těm, kteří potřebují povzbuzení a doprovázení v náročném období nemoci. V případě potřeby udělení svátostí, kaplan též kontaktuje příslušného kněze, který pak nemocného navštíví. Marta Koňaříková je rovněž kvalifikovaným poradcem pro pozůstalé, nabízí doprovázení a podporu také v případě ztráty blízkého člověka.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz