Pro Nemocné v nemocnici

Nemocniční kaplani ve Vsetínské nemocnici

Bc. Marta Koňaříková (tel. 733 741 582) je v nemocnici v pondělí a středu odpoledne.

Mgr. Jan Mokrý (tel. 731 894 043) je v nemocnici v úterý a ve čtvrtek odpoledne.

Kaplani nabízí svou službu lidem bez rozdílu vyznání jako průvodci těžkou životní situací, pomocníci v hledání odpovědí na otázky po smyslu života, v emočních těžkostech, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.

V náročných obdobích nemoci pomáhají hledat naději prostřednictvím osobního zaměření nemocného. Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhají nemocnému k přijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s druhými lidmi, s Bohem. Postojem úcty a prostřednictvím empatického naslouchání poskytují nemocným lidskou blízkost a podporu.

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nejedná se tedy o kaplana jako kněze ve větší farnosti, proto tuto funkci mohou vykonávat i ženy. Takoví kaplani - kaplanky pracují také i v jiných oblastech, např. ve vězenství, školství, armádě atd.

Na základě Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví, uzavřené mezi ČBK a ERC, byli 15. 1. 2014 vysláni P. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných při Arcibiskupství olomouckém do krajské Nemocnice Vsetín dva nemocniční kaplani: pan Mgr. Jan Mokrý z Huslenek a Bc. Marta Koňaříková z Hovězí. Oba kaplani obdrželi od Mons. Jana Graubnera k 13. lednu 2014 jmenovací dekrety. Vyslání kaplanů předcházelo uzavření písemné smlouvy upravující činnost nemocničních kaplanů mezi Nemocnicí Vsetín a Arcibiskupství olomouckým. Pastoračně podléhají místnímu děkanovi. Spolupracují s kněžími a farními radami jednotlivých farností vsetínského děkanátu, duchovními jiných církví spojených v Ekumenické radě církví ČR, s akolyty a dobrovolníky, kteří se zapojují při návštěvách nemocných v nemocnici a domovech pro seniory, či pomáhají při organizaci bohoslužeb v těchto zařízeních, s dopravou nebo doprovodem pacientů na bohoslužby.

Nebojte se obracet na naše nemocniční kaplany v případě, že se nejenom vy sami, ale především někdo z vašich příbuzných, přátel, spolupracovníků či známých ocitne na nemocničním lůžku. Tato služba není určena pouze věřícím, ale všem těm, kteří potřebují povzbuzení a doprovázení v náročném období nemoci. V případě potřeby udělení svátostí, kaplani též kontaktují příslušného kněze, který pak nemocného navštíví. Marta Koňaříková je rovněž kvalifikovaným poradcem pro pozůstalé, nabízí doprovázení a podporu také v případě ztráty blízkého člověka.